Wynagrodzenie dziennego opiekuna

Wynagrodzenie Dziennego Opiekuna regulowane jest przez Uchwałę NR XV/432/19 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 listopada 2019 r.:

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna, o którym mowa w § 1, uzależnia się od liczby dzieci, nad którymi dzienny opiekun sprawuje opiekę. 2. Maksymalny koszt całkowity wynagrodzenia dziennego opiekuna wynosi:

1) 6.000,00 zł kosztu całkowitego, jeżeli sprawuje opiekę nad pięciorgiem dzieci;

2) 5.300,00 zł kosztu całkowitego, jeżeli sprawuje opiekę nad czworgiem dzieci;

3) 4.600,00 zł kosztu całkowitego, jeżeli sprawuje opiekę nad trojgiem dzieci.

Za dni, w które nie była świadczona opieka nad dziećmi, wynagrodzenie nie przysługuje.”;

3) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, dziennemu opiekunowi przysługuje prawo do wypłaty dodatku do wynagrodzenia w kwocie 1.200,00 zł kosztu całkowitego miesięcznie.”;