Kto może zostać dziennym opiekunem

Dziennym opiekunem może być osoba, która:

 

  • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

 

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

 

  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

  • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem

 

  • ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;

 

  • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

 

  • odbyła:

 

  1. 160-godzinne szkolenie albo

 

  1. b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1, odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

 

  1. Do odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

 

2a. Dzienny opiekun przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna przedstawia zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

 

2b. Dzienny opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.  

 

 

 

 

Dokument źródłowy:

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3