Kompetencje i kwalifikacje dziennego opiekuna

Dziennym opiekunem może być osoba, która:

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;

5) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

 6) odbyła:

 1. a) 160-godzinne szkolenie albo ©Kancelaria Sejmu s. 18/35 15.04.2020
 2. b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1;

7) odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

 1. Do odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

2a. Dzienny opiekun przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna przedstawia zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.

 2b. Dzienny opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

2c. Szkolenie, o którym mowa w ust. 2b, dziennym opiekunom zatrudnionym przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, nieodpłatnie zapewniają te podmioty

 

Zakres szkolenia na dziennego opiekuna

Zakres programowy 160-godzinnego szkolenia dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:

1) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godzin):

 1. a) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
 2. b) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
 3. c) mechanizmy rozwoju dziecka;

2) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godzin):

 1. a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 2. b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 3. c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
 4. d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się,
 5. e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,
 6. f) wprowadzanie dziecka w kulturę,
 7. g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

3) kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

 1. a) odpowiedzialność prawna opiekuna,
 2. b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
 3. c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) praktyki zawodowe (30 godzin).

5. Zakres programowy 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. b ustawy, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące zagadnienia:

    1) udzielanie dziecku pierwszej pomocy;

    2) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;

    3) innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka.

 

 

 

Dokumenty źródłowe

 1. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna