FAQ

Pytania dotyczące szkolenia na dziennego opiekuna:

Czy opiekun dzienny musi mieć miejsce zameldowania lub zamieszkania we Wrocławiu?

Nie, dzienny opiekun nie musi mieć miejsca zamieszkania, ani zameldowania we Wrocławiu. Musi dysponować lokalem we Wrocławiu, w którym sprawować będzie opiekę.

W jakim wieku musi być opiekun dzienny?

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w stosunku do osób, które chcą zostać dziennym opiekunem. Zapraszamy zarówno osoby opiekujące się własnym dzieckiem, jak również te przebywające już na emeryturze.

Czy kandydat na szkolenie musi dysponować lokalem we Wrocławiu?

Tak, kandydat na szkolenie musi dysponować lokalem we Wrocławiu, ponieważ szkolenie ma na celu uzupełnienie kwalifikacji osób, które podejmą się świadczenia usług opiekuna dziennego na terenie Wrocławia. Opiekun dzienny świadczy usługi w swoim lokalu, dlatego osoby zakwalifikowane na bezpłatne szkolenie w ramach projektu powinny już na etapie rekrutacji wykazać, że będą w stanie spełnić warunki wymagane wobec opiekuna.

Jakie warunki musi spełniać lokal dziennego opiekuna?

Lokal, w którym świadczone będą usługi musi spełniać warunki zbliżonych do domowych. Lokal powinien zapewniać higieniczne i bezpieczne warunki opieki – to znaczy miejsce do spania, karmienia oraz zabawy. Lokal powinien być wyposażony we własną toaletę/łazienkę oraz kuchnię/aneks kuchenny. Mile widziany, ale nie obowiązkowy, jest dostęp do ogrodu, parku lub placu zabaw.

Czy do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu?

Nie, dokument ten należy przedstawić jedynie do wglądu.

Jaki rodzaj dokumentu należy przedstawić, aby udokumentować tytuł prawny do lokalu?

Zgodnie z art. 42 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. 

Definicję tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego można sformułować w sposób następujący: jest to pisemne lub ustne oświadczenie woli, jednostronne lub w formie umowy stron, orzeczenie lub decyzja właściwego sądu lub organu, z którego wynika dla danej osoby możliwość korzystania z lokalu, czy też rozporządzania nim. Nie istnieje ogólna forma, w jakiej powinien być potwierdzony, czy wydany tytuł prawny do lokalu. Tytuł prawny może powstać w wyniku różnych czynności prawnych, orzeczeń lub decyzji. Może to być np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa dożywocia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialne stwierdzenie nabycia spadku, przydział lokalu. Tytuł do lokalu może powstać także na podstawie umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy użyczenia. Zaznaczyć należy, iż umowy powyższe nie zawsze wymagają dla swej ważności formy pisemnej. W przypadku np. umowy najmu na czas krótszy niż rok, możliwe będzie jej zawarcie w ustnej formie. W takim przypadku tytuł prawny do lokalu nie będzie potwierdzony żadnym dokumentem. Kolejnym tytułem prawnym może być służebność mieszkania czy użytkowanie. 

Należy mieć na uwadze, iż w przypadku udostępniania lokalu dziennemu opiekunowi na podstawie umowy najmu lub umowy użyczenia przez osobę, która sama ten lokal wynajmuje, powinna ona na zawarcie umowy z dziennym opiekunem uzyskać pisemną zgodę właściciela nieruchomości (wynajmującego).

Ile zarabia dzienny opiekun?

Wynagrodzenie opiekuna uzależnione jest od ilości dzieci. Można przyjąć, że opiekun, który opiekuje się przez pełny miesiąc kalendarzowy trójką dzieci, zarabia około 6000 zł brutto.

Czy rodzic dowozi dziecko do dziennego opiekuna?

Tak, rodzic dowozi dziecko do dziennego opiekuna.

Pytania zadawane przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3

Czy dzienny opiekun przygotowuje jedzenie dla dziecka?

Nie, dzienny opiekun podaje dziecku pokarm dostarczony przez rodziców, który podgrzewa, jeśli posiłek tego wymaga.

Ile godzin dziennie pracuje dzienny opiekun i w jakich godzinach? 

Dzienny opiekun pracuje 10 godzin dziennie. Najczęściej są to godziny 6:30 – 16:30 lub 7:00 – 17:00.

Na ile godzin powierzane jest dziecko?

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3 powierzają swoje dzieci średnio na min. 6 godzin dziennie.

Jakie trzeba spełniać kryteria, aby wziąć udział w Zadaniu?

Należy posiadać jeden z następujących statusów na rynku pracy: być na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim / wychowawczym, być osobą niezatrudnioną (nieaktywną zawodowo lub bezrobotną)lub aktywną zawodowo. Posiadać miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, być rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka, które ukończyło 20 tygodni i nie ukończyło 3 roku życia w momencie powierzenia dziecka pod opiekę dziennego opiekuna. Zadeklarować powierzenie dziecka na min. 120 h/miesięcznie.

Czy przewidziany jest okres adaptacji dziecka u dziennego opiekuna?

Tak, okres adaptacji najczęściej obejmuje okres do 1 tygodnia. 

Czy Realizator Zadania nadzoruje Punkty dziennej opieki?

Tak, minimum raz na miesiąc prowadzony jest niezapowiedziany monitoring Punktów opieki.

Jakie koszty ponosi rodzic (opiekun prawny) za godzinę opieki nad dzieckiem?

Rodzic (opiekun prawny) za godzinę opieki nad jednym dzieckiem ponosi koszt – 4,16zł.

Czy kryteria dotyczące statusu na rynku pracy trzeba spełniać również w momencie zawierania umowy uczestnictwa?

Tak, rodzic (opiekun prawny) musi posiadać odpowiedni status na rynku pracy w chwili składania dokumentów rekrutacyjnych, jak i później w momencie podpisania umowy uczestnictwa w Zadaniu 

Czy rodzic (opiekun prawny) przebywający na urlopie wypoczynkowym może podpisać umowę uczestnictwa w projekcie?

Tak, gdyż rodzic (opiekun prawny) spełnia kryteria formalne uczestnictwa w Zadaniu. 

Czy rodzic (opiekun prawny) dowozi dziecko do Punktu dziennej opieki?

Tak, rodzic (opiekun prawny) we własnym zakresie dowozi i odbiera dziecko z Punktu dziennej opieki.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu