Dzienny Opiekun

Dziennym opiekunem (w myśl ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.) może być osoba, która:

 • daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 •  wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Szkolenie na dziennego opiekuna

W ramach projektu realizowane były bezpłatne szkolenia na Dziennego opiekuna w wymiarze 160h (w tym 30h praktyk zawodowych). Szkolenia skierowane były do osób, które zamieszkują na terenie Gminy Wrocław oraz spełniają ww. kryteria, chcące podjąć zatrudnienie w formie Dziennego opiekuna.  

Korzyści z pracy jako dzienny opiekun

 • zdobycie kwalifikacji w przyszłościowym zawodzie,
 • sposób na pogodzenie opieki nad własnym dzieckiem (urlop wychowawczy) z pracą zarobkową w formie Dziennego opiekuna,
 • wsparcie w wyposażeniu punktu opieki: przewijaki, zabawki, mebelki, itp.
 • wsparcie kadry projektu w rekrutacji dzieci i kontaktach z rodzicami,
 • praca we własnym domu,
 • ubezpieczenie OC,
 • wsparcie prawne.

Uczestnicy szkolenia otrzymują

 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia na dziennego opiekuna, które potwierdzało uzyskane kwalifikacje zawodowe i uprawniało do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • umowę zlecenia na świadczenie usług Dziennego opiekuna (otrzymały osoby wybrane w drodze konkursu ogłoszonego przez Centrum Integracji Społecznej w imieniu Gminy Wrocław).

Kim jest dzienny opiekun

Dzienny opiekun jest:

 • osobą fizyczną,
 • wykonującą pracę w ramach umowy zlecenia w swoim lokalu,
 • pracuje przez 5 dni w tygodniu przez maksymalnie 10 godzin dziennie.
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu