Dla Rodziców

Rekrutacja i powierzanie dziecka pod opiekę w ramach Zadania Wrocławski Opiekun Dzienny – INFORMATOR

 1. Czym jest Wrocławski Opiekun Dzienny?

Wrocławski Opiekun Dzienny to zadanie zlecone i finansowane przez Gminę Wrocław. Realizatorem zadania jest Wrocławskie Centrum Integracji. Zadanie jest realizowane na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z 4.02.2011 r. i ma na celu umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki przez dziennego opiekuna. Jest to alternatywa dla stacjonarnych form opieki nad dzieckiem, dająca rodzicom gwarancję indywidualnego podejścia do ich dziecka w warunkach domowych

 1. Kto może być Dziennym Opiekunem?

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kompetencje (wykształcenie lub doświadczenie pracy z dziećmi do lat 3 lub osoba, która ukończyła kurs na Dziennego Opiekuna). Ponadto Dzienny Opiekun to osoba, która:

 • daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.
 1. Co należy do obowiązków Dziennego Opiekuna?

Dzienny Opiekun współpracujący z Wrocławskim Centrum Integracji sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do lat 3, w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności: 

 • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Wykaz osób pracujących w charakterze Dziennego Opiekuna

 1. Kim są Dzienni Opiekunowie prowadzący Punkty?

Są to osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Każdy z opiekunów jest raz w miesiącu monitorowany w zakresie świadczonych usług opiekuńczych przez osoby uprawnione z ramienia Wrocławskiego Centrum Integracji. Dzienni Opiekunowie są zróżnicowani pod wieloma względami: rodzaju i ilości aktywności proponowanych dzieciom, warunków lokalowych, wieku itp., jednakże tym co łączy osoby współpracujące z Wrocławskim Centrum Integracji jako Dzienni Opiekunowie jest indywidualne podejście do każdego dziecka.

 1. Jakie kursy ukończyli Dzienni Opiekunowie?

Osoby prowadzące punkty opieki w ramach współpracy z Wrocławskim Centrum Integracji przeszły odpowiednie szkolenie na Dziennego Opiekuna. Ponadto Dzienni Opiekunowie przechodzą okresowe kursy z pierwszej pomocy oraz podlegają okresowym badaniom medycyny pracy. Dzienni Opiekunowie podnoszą swoje kwalifikacje także przez udział w różnych szkoleniach, np. szkoleniu z animacji czasu wolnego oraz szkoleniu z psychologii rozwojowej dzieci do lat 3. 

 1. Gdzie znajdę informację o lokalizacjach Punktów Opieki?

Wykaz dostępnych punktów opieki

Wrocławskie Centrum Integracji dokłada wszelkich starań aby lokalizacja punktów odpowiadała na potrzeby lokalizacyjne rodziców. 

 1. Gdzie znajdę informacje o prowadzonej rekrutacji?

Informacja o aktualnie prowadzonych rekrutacjach

 1. Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w zadaniu Wrocławski Opiekun Dzienny?

W zadaniu Wrocławski Opiekun Dzienny mogą wziąć udział osoby które:

 • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Wrocław,
 • są rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, które (na dzień planowanego powierzenia pod opiekę dziennego opiekuna) ukończą co najmniej 20 tygodni i nie ukończą 3. roku życia,
 • pozostają w momencie przystąpienia do zadania bez zatrudnienia (są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) lub zatrudnione, przebywające na urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich lub wychowawczych,
 • zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie. 
 1. Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w zadaniu oraz oświadczenie kandydata) składa się w oryginale w Biurze zadania WOD, tj. we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, pok. 23a (1p.) 

 1. Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w zadaniu oraz oświadczenie kandydata) .

Dostępne są dwie formy wzięcia udziału w rekrutacji: 

“Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć skorzystać z formularza do rekrutacji zdalnej zamieszczonego na stronie zadania (forma preferowana) lub złożyć osobiście (w ramach ogłoszonych terminów rekrutacji) w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji (w Biurze Zadania), w godzinach pracy biura (wskazanych na stronie internetowej zadania).” 

 1. Kiedy mogę złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty rekrutacyjne składa się w terminach prowadzonych rekrutacji. Rekrutacja główna do wszystkich Punktów Opieki odbywa się w czerwcu i lipcu. W pozostałych miesiącach uruchamiane są rekrutacje uzupełniające w miarę dostępnych miejsca w Punktach Opieki. 

 1. Gdzie znajdę wyniki prowadzonych rekrutacji i co dzieje się po ogłoszeniu listy rankingowej?

Po zakończonej rekrutacji jej wyniki są udostępniane na naszej stronie internetowej.

Po ogłoszeniu wyników, zgodnie z listą rankingową, następuje kontakt telefoniczny z rodzicem celem przekazania numeru kontaktowego do Opiekunki prowadzącej dany punkt. Otrzymawszy numer kontaktowy Opiekunki rodzice umawiają się na spotkanie w wybranym Punkcie, poznają prowadzącą go Opiekunkę oraz oglądają punkt.

 1. Kiedy następuje podpisanie umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem?

Po obejrzeniu Punktu opieki następuje czas decyzji – jeśli rodzic chce powiedzieć dziecko pod opiekę zgłasza tę chęć telefonicznie do Biura WOD, które przygotowuje dokumentację umowną. 

 1. Kiedy mogę dostarczyć dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wielodzietności itp.?

Wszelkie dodatkowe dokumenty należy dostarczyć do Biura Wrocławskiego Centrum Integracji najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 1. Ile może trwać opieka w Punkcie każdego dnia?

Opieka w punkcie jest prowadzona maksymalnie do 10 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (pon-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 1. Czy umowa dotycząca opieki zawierana jest na określoną z góry liczbę godzin?

Umowy z rodzicami są zawierane na minimum 120 godzin miesięcznie opieki, tj. średnio 6 godzin dziennie.

 1. Ile wynosi koszt opieki nad dzieckiem w Punkcie?

Koszt godzinowy opieki nad dzieckiem wynosi 4,48 zł. Przy powierzaniu dziecka średnio 6 godz. dziennie koszt opieki po stronie rodzica wynosi 537,60 zł. W przypadku powierzania dziecka pod opiekę powyżej 120 godzin miesięcznie za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę opieki doliczana jest opłata w wysokości 4,48 zł.

 1. Jak wygląda kwestia wyżywienia w Punkcie?

Rodzice zapewniają dzieciom wyżywienie we własnym zakresie. Opiekun Dzienny jedzenie przygotowuje do bezpośredniego podania dzieciom.

 1. Jak kształtują się opłaty w czasie nieobecności?

W sytuacji czasowego zamknięcia Punktu Opieki przez Opiekuna rodzic nie ponosi za ten okres żadnej opłaty. Opłata obowiązuje natomiast w sytuacji niepowierzania dziecka pod opiekę w czasie gdy Punkt jest otwarty, z powodów leczących po stronie rodzica (wyjazd, urlop, choroba dziecka). 

 1. Gdzie mogę zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia związane z powierzaniem dziecka pod opiekę u Opiekuna Dziennego?

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia związane z powierzaniem dziecka pod opiekę można zgłaszać do Biura Wrocławskiego Opiekuna Dziennego (telefonicznie, mailowo, osobiście). 

 1. Co różni powierzenie dziecka pod opiekę Dziennego Opiekuna od żłobka?

Punkty opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 prowadzone przez Dziennych Opiekunów współpracujących z WCI to przede wszystkim małe, kameralne grupy dzieci (maksymalnie 5-osobowe). Opieka jest sprawowana w warunkach domowych w oparciu o zasadę indywidualnego podejścia. Zabawy proponowane dzieciom są dostosowywane do ich poziomu rozwoju i możliwości. Spacery i zabawy na zewnątrz są uzależnione od poziomu sprawności dzieci tworzących grupę. W małych kameralnych grupach nawiązywane więzi pomiędzy dziećmi a Opiekunem Dziennym są znacznie mocniejsze; również rodzice pozostają w stałym kontakcie z osobą, która na co dzień świadczy opiekę nad dzieckiem i może obserwować jego rozwój. Kameralne grupy to także mniejsze ryzyko chorób.

 1. Korzyści z powierzenia dziecka Dziennemu opiekunowi:

 • Dzienny opiekun jest alternatywą wobec instytucjonalnej (np. żłobków) formą opieki nad dziećmi do lat 3;
 • możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego Dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie;
 • kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi (średnio czwórka dzieci pod opieką Dziennego opiekuna);
 • relatywnie niskie koszty wynagrodzenia Dziennego opiekuna (np. w porównaniu z usługą niani), tj. 4,48 zł za godzinę opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie pracowników zadania w kontaktach z opiekunami oraz bieżący monitoring opieki nad dziećmi.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu